อนุทิน 92649 - นาย สุริยา ปราณี

การค้นหาพันธุ์ไม้พื้นเมืองในท้องถิ่นแต่ละที่เมื่อต้องการทราบข้อมูลเราต้องพูดคุยกับชาวบ้านด้วยภาษาที่ง่ายต่อการฟังโดยที่ตัวเราต้องพยายามโน้มน้าวการที่จะให้ชาวบ้านเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ท้องถ่ินโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

 เมื่อเราได้พูดคุกับชาวบ้านหลาย ๆ ที่ ก็ได้พบว่าตัวเขาเองมีความรัก ความหวงแหนถิ่นฐานบ้านเกิดของตัวเองและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่บางข้อมูลก็ต้องอาศัยการศึกษาค้นคว้ามาก่อน เพื่อที่จะสามารถพูดคุยกับแหล่งข้อมูลและเราสามารถเชือมโยมอดีต ปัจจุบัน และอนาคตได้
 วันนี้รู้สึกเหนื่อยแต่ก็ไม่ได้ท้อถอยแต่อย่างไร แต่มันเป็๋นสิ่งทีท้าทายความสามารถของเราต่างหากหละ
เขียน 22 Jul 2011 @ 23:30 ()


ความเห็น (0)