อนุทิน 92398 - นางสาว พรรณี วิเศษโวหาร

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ยึดปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยมเป็นส่วนใหญ่จะเห็นได้จากปรัชญาในสาขานี้การจัดการเรียนรู้ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การจัดการศึกษามุ่งส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุกด้าน เน้นการปฏิบัติจริงโดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551ได้นำแนวคิดนี้มากำหนดเป็นหลักการที่สำคัญในข้อ 5 คือเป็นหลักสูตรการสึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

เขียน 18 Jul 2011 @ 23:39 ()


ความเห็น (0)