อนุทิน 92341 - nicha na

nicha na
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วิจัย(Research) โดยทั่วไปมีอยู่หลายประเภท จะเรียกว่าวิจัยอะไรนั้น ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งประเภท แต่งานวิจัยทั่วไปนั้นจะมีลักษณะร่วมในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น 2 ลักษณะ เรียกว่าการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)

  การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นการวิจัยที่เน้นข้อมูลในลักษณะของตัวเลขที่สามารถกำหนดปริมาณได้ ซึ่งในการเก็บรวบรวมข้อมูลต้องใช้เครื่องมือที่มีความเป็นปรนัย และใช้สถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล แปลความหมายของข้อมูลเพื่อทดสอบสมมุติฐาน
   วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นงานวิจัยที่มุ่งเน้นข้อมูลเชิงคุณลักษณะ เกี่ยวกับความเชื่อ วัฒนธรรมหรือพฤติกรรมของมนุษย์ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพคือ "นักวิจัย" โดยการเข้าไปสังเกต สัมภาษณ์ ฯ แล้ววิเคราะห์ข้อมูล (ซึ่งข้อมูลอาจไม่ใช่ตัวเลขและไม่เป็นปริมาณ) แล้วสร้างข้อสรุปเป็นข้อความเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ เป็นการวิเคราะห์เนื้อหา(Content Analysis)
เขียน 18 Jul 2011 @ 00:22 ()


ความเห็น (0)