อนุทิน 91970 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๑๓๕. รำลึก ๑๐๐ ปีชาตกาลหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ

๙-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ร่วมจัดงานรำลึก ๑๐๐ ปีชาตกาลหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล ศาลายา ผสมผสานรูปแบบเป็นการปฏิบัติเพื่อเป็นอาจาริยบูชาให้กับศิษยานุศิษย์และผู้ศึกษาแนวปฏิบัติธรรมของหลวงพ่อเทียนกับการประชุมวิชาการเพื่อนำเอาประสบการณ์ปฏิบัติมาเรียนรู้วิธีสะท้อนไปสู่การทำงานและการดำเนินชีวิต โดยเน้นการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวในแนวทางของหลวงพ่อเทียนกับอีก ๓ ประเด็นการศึกษา คือ ๑. สุขภาวะ จากกระบวนทัศน์สู่การปฏิบัติ ๒. การพัฒนาสุขภาวะในครอบครัวและวิถีชีวิตของปัจเจกในบริบทการเจริญสติ ๓. การพัฒนาการศึกษาบนรากฐานการเจริญสติและการตื่นรู้ นับว่าเป็นการพัฒนากิจกรรมวิชาการส่งเสริมความเคลื่อนไหวของสังคมที่เรียนรู้การพึ่งตนเอง ให้เป็นกิจกรรมการเจริญสติระดับชุมชนเพื่อตื่นรู้และสร้างปัญญารวมหมู่ สำหรับดำเนินชีวิตและทำการงานให้เป็นการพัฒนาชีวิตด้านใน ส่วนรวมได้ใคร่ครวญการบรรลุเป้าหมายที่แยบคายมากขึ้นโดยลดอุปสรรคและพึ่งปัจจัยการแก้ปัญหาจากการเรียนรู้ความร่วมมือกัน คนทำงานได้พัฒนากล่อมเกลาตนเองผ่านการทำงาน

เขียน 11 Jul 2011 @ 01:17 () แก้ไข 11 Jul 2011 @ 02:01, ()


ความเห็น (0)