อนุทิน 91597 - ภูฟ้า

  ติดต่อ

กำลังเข้าร่วมสังเกตุการณ์ การประชุมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการพัฒนาครอบครัวต้นแบบสู่เศรษฐกิจพอเพียง" ณ อบต.นาข่า อ.วาปีประทุม จ.มหาสารคาม

ถอดความรู้เบื้องต้นได้ดังต่อไปนี้ครับ

1. วิธีการบูรณาการทำงานร่วมกันแบบมีส่วนร่วมของฝ่ายต่าง ๆ ทั้งระดับชุมชน อบต. อำเภอ และจังหวัดทำอย่างไร ?

2. การนำเสนอประสบการณ์ปฏิบัติโดยชาวบ้านเอง เป็นวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ใกล้เคียงวิถีชีวิตของชุมชนนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี

3. เท่าที่ได้สัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้าน พบว่า การถือศีล เป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ที่ช่วยปรับใจให้พอ พอใจ ใจที่พอ พอที่ใจ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการก้าวเดินสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (1)

  • กระบวนการขับเคลื่อนพัฒนาชุมชน มิติทางด้านการส่งเสริมสนับสนุนและการให้ความรู้ควรสมดุลควบคู่กันไป