อนุทิน 91104 - Sila Phu-Chaya

  ติดต่อ

  • หลายคนเข้าใจคลาดเคลื่อนว่ากฎหมายกับความยุติธรรมเป็นสิ่งเดียวกัน
  •  กฎหมายเป็นแค่เครื่องมือในการรักษาความยุติธรรมดังกล่าว จึงไม่ควรที่จะถือว่ามีความสำคัญ ยิ่งไปกว่า ความยุติธรรม หากควรจะต้องถือว่า ความยุติธรรม มาก่อนกฎหมาย และอยู่เหนือกฎหมาย การพิจารณา พิพากษาอรรถคดีใดๆ โดยคำนึงแต่ความถูกผิดตามกฎหมายเท่านั้น ดูจะไม่เป็นการเพียงพอ จำต้องคำนึงถึง ความยุติธรรม ซึ่งเป็นจุดประสงค์ด้วยเสมอ..."

พระบรมราโชวาทพระราชทานประกาศนียบัตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๑๔

      การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)