อนุทิน #91095

  • ดัชนีความสุข "สุขภาพกายและสุขภาพจิต" ดีเป็นสิ่งชี้วัดความก้าวหน้าของประเทศ
  • http://www.thaireform.in.th/reform-the-news/item/6052.html
  • ประชากรในกรุงเทพฯ มีดัชนีความสุขลดลง

ข้อแนะนำ

     ความสุขเรียบง่ายจากการเข้าใจและปรับเข้าหาธรรมชาติที่อยู่   

      รอบตัว  "พอเพียง พอใจ ให้อภัยตัวเองและผู้อื่น"  

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)