อนุทิน 90967 - นาง อวยพร แจ ออละมาลี

การจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดสำหรับเด็กปฐมวัยนั้นหากใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เช่นสังเกต เปรียบเทียบ จำแนก โดยครูต้องคอยกระตุ้นให้เด็กได้คิดด้วยคำถามที่ต้องการคำตอบอย่างไรในแต่ละครั้งเช่นพืชที่มีใบสีเขียวได้แก่อะไรบ้าง ผลไม้ที่เมื่อสุกแล้วมีสีเหลืองมีอะไรบ้าง เป็นต้น

เขียน 25 Jun 2011 @ 08:54 ()


ความเห็น (0)