อนุทิน 90929 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๑๓๐. การปฏิรูปสังคมวัฒนธรรมความรู้และพิธีกรรมทางวิชาการ

หลังวิกฤติเดือนพฤษภา๓๕ กับวิกฤตเศรษฐกิจไทยและทั่วโลกปี ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญไทยก็เปิดโอกาสให้การศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมกับการปฏิรูปการเมืองและวิถีประชาธิปไตยของประเทศอย่างเต็มที่ เน้นให้นักการเมืองทุกระดับต้องจบปริญญาตรีและมีคุณวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้น พลเมืองอายุ ๑๘ ปีและเป็นกลุ่มกำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์เลือกตั้ง ส่งผลให้หน้าตาการเมืองและกิจกรรมรณรงค์ ตลอดจนการเคลื่อนไหวทางการเมือง โน้มไปสู่กลุ่มคนในวัยการศึกษา รวมทั้งเข้าไปสู่รั้วสถาบันการศึกษา การปฏิบัติการทางสื่อที่มีสีสัน การทำกิจกรรมที่สื่อรสนิยมคนรุ่นใหม่และอื่นๆ เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย่างชัดเจน หากสังคมความรู้และประเพณีต่างๆทางวิชาการซึ่งเป็นพื้นฐานวิธีคิดและระบบความรู้ของสังคมขนาดใหญ่ที่กำลังดึงดูดกระแสการเมืองไปไม่ทันพัฒนาการดังกล่าวใน ๒-๓ ทศวรรษนี้ สังคมไทยก็จะเสียโอกาสชี้นำการเปลี่ยนแปลงตนเองด้วยพลังความรู้และพลังของคนรุ่นใหม่ ดังนั้น กระบวนทัศน์และประเพณีทางความรู้จึงจำเป็นต้องพัฒนาตนเองอย่างสอดคล้องกับความเป็นไปอย่างนี้ของสังคมให้เร็วและทั่วถึงที่สุด

เขียน 24 Jun 2011 @ 14:53 () แก้ไข 24 Jun 2011 @ 15:09, ()


ความเห็น (0)