อนุทิน 90762 - ชาญโชติ

ตามที่ผมได้เข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการขับเคลื่อนราชอาณาจักรไทย ตามคำชักชวนของคุณอิทธิ ภักตร์นิลรัตน์ (ผู้ริเริ่มโครงการ) และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเลขาธิการสภาขับเคลื่อนราชอาณาจักรไทย โดยมีคุณอิทธิ ภัตร์นิลรัตน์ เป็นนายกสภา  ผมมีความภูมิใจและขอบคุณคุณอิทธิที่ให้เกียรติเชิญผมเข้าร่วมเป็นทีมงาน โดยเฉพาะการได้รับความไว้วางใจแต่งตั้งให้เป็นเลขาธิการสภาขับเคลื่อนราชอาณาจักรไทย อย่างไรก็ตามหลังจากทำงานร่วมกันมาระยะหนึ่ง ผมได้ทบทวนแนวความคิดและวิธีการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการระหว่างผมและคุณอิทธิ ปรากฎว่าเรามีความคิดเห็นแตกต่างกันในบางประเด็น ซึ่งไม่สามารถปรับเข้าหากันได้ ผมจึงตัดสินใจลาออกจากการเป็นเลขาธิการสภาขับเคลื่อนตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2554 เพื่อเปิดโอกาสให้คุณอิทธิพิจารณาหาเลขาท่านอื่นที่มีความคิดตรงกับคุณอิทธิ เพื่อทำให้การขับเคลื่อนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อย่างไรก็ตามผมยังมีความคิดที่ดีกับโครงการ และเห็นว่าเป็นโครงการที่ดี ยินดีให้การสนับสนุนตามความเหมาะสมต่อไป

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท

 

เขียน 22 Jun 2011 @ 04:52 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:42, ()


ความเห็น (0)