อนุทิน 90505 - miss cherry panyayottasak

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการศึกษา  วิทยานิพนธ์  เรื่องการศึกษาปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อการจัดการคุณภาพโดยรวมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่การศึกษา  กรุงเทพมหานคร ทำให้รู้ถึงองค์ประกอบที่สำคัญ ที่เป็นปัจจัยและส่งผลต่อการจัดการคุณภาพ  คือ

1.คุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้บริหารที่มุ่งคุณภาพ 

2. การบริหารเวลา 

3.สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยี  

 

เขียน 17 Jun 2011 @ 15:40 ()


ความเห็น (0)