อนุทิน 90504 - นางสาว สิรินาถ ปัทมาวิไล

  ติดต่อ

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการศึกษา  โทรทัศน์ครู เรื่องการรวมไอเดียดีๆในการสอน วิชาพลศึกษา  ระดับประถมศึกษา การฝึกทักษะและการอบอุ่นร่างกาย ทำให้ได้รู้ทักษะและเทคนิคใหม่  หลักการ  และแนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย  ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอน ของเราเอง   ซึ่งไม่ทำให้นักเรียนรู้สึกเบื่อหน่ายในการเรียน  เกม เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เด็กมีส่วนร่วมในชั้นเรียน  มีความสนุกสนาน  กล้าแสดงออก  มีความเป็นผู้นำ  ทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)