อนุทิน 9041 - Conductor

Conductor
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

@9004 @9006 คำว่า อสงไขย พจนานุกรมฉบับที่ถูกต้อง (อิอิอิ) ให้ความหมายเป็นคำวิเศษณ์ว่า มากจนนับไม่ถ้วน. และมีความหมายที่สองเป็นคำนามว่าเป็น ชื่อมาตรานับจำนวนใหญ่ที่สุด คือ โกฏิยกกำลัง ๒๐. ส่วนคำว่าโกฏิ น. ชื่อมาตรานับ เท่ากับ ๑๐ ล้าน. ดังนั้น อสงไขยในความหมายที่สองจึงเป็นหน่วยนับ (หลัก) เท่ากับ 10140

เชื่อว่าคำนี้ เข้ามาสู่ภาษาไทยจากคัมภีร์ทางพุทธ พบอ้างอิงในพระไตรปิฏก เล่มที่ ๒๑ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๓ อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต -- จตุตถปัณณาสก์ อินทรียวรรคที่ ๑ ว่า

[๑๕๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อสงไขยแห่งกัป ๔ ประการนี้ ๔ ประการเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อใด สังวัฏกัปตั้งอยู่ เมื่อนั้น ใครๆ ก็ไม่อาจนับได้ว่า เท่านี้ปี เท่านี้ร้อยปี เท่านี้พันปี หรือเท่านี้แสนปี ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อใด สังวัฏฏัฏฐายีกัปตั้งอยู่ เมื่อนั้น ใครๆ ก็ไม่อาจนับได้ว่าเท่านี้ปี เท่านี้ร้อยปี เท่านี้พันปี หรือเท่านี้แสนปี ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อใด วิวัฏกัปตั้งอยู่ เมื่อนั้น ใครๆ ไม่อาจนับได้ว่า เท่านี้ปี เท่านี้ร้อยปี เท่านี้พันปี หรือเท่านี้แสนปี ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อใด วิวัฏฏัฏฐายีกัปตั้งอยู่ เมื่อนั้น ใครๆ ไม่อาจนับได้ว่า เท่านี้ปี เท่านี้ร้อยปี เท่านี้พันปี หรือเท่านี้แสนปี ดูกรภิกษุทั้งหลาย อสงไขยแห่งกัป ๔ ประการนี้แล ฯ

อันเป็นความหมายในความหมายแรกตามพจนานุกรม ถึงเป็นความหมายที่สอง ผมก็ไม่อยู่รอจนนับเสร็จหรอกครับ ต่อให้นับได้หมื่นล้านครั้งในหนึ่งวินาทีด้วย

เขียน 01 Jun 2008 @ 00:28 () แก้ไข 01 Jun 2008 @ 00:34, ()


ความเห็น (0)