อนุทิน 90382 - Ongkuleemarn

  ติดต่อ

SHORT NOTE #69

แจ้งรายละเอียดเรื่องของ "โครงการ"

ครูได้ตอบปัญหาไว้ในบันทึก "กล่องรับแจ้งปัญหา" จากการฝึกสอนของนักศึกษา ป.บัณฑิต (สควค.) รุ่น ๑๔ ... (ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔) แล้ว

ขอให้นักศึกษา ป.บัณฑิต ทุน สควค. เข้าไปอ่านดูครับ ;)...

แก่นหลัก คือ ... เป็นโครงการที่นักศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วม ตั้งแต่แรกจนปิดโครงการ เช่น โครงการวิทยาศาสตร์ โครงการจัดทำนวัตกรรมต่าง ๆ โครงการพัฒนานักเรียน ฯลฯ

ท้ายสุด ต้องมี "โครงการ" และ "รายงานการประเมินผลโครงการ" ในที่สุด

  เขียน:  

ความเห็น (0)