อนุทิน 89827 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๑๒๐.ภาวะผู้นำชุมชนและการพัฒนาเชิงระบบ : System Approach Development and Collective Leadership

ปัญหาและความจำเป็นในการพัฒนาตนเองของระบบต่างๆในสังคมเป็นจำนวนมาก แม้จะมีคนเก่งเข้าไปเป็นผู้นำ รวมทั้งได้ทรัพยากรและกลุ่มปฏิบัติที่เก่งเข้าไปดำเนินการ ก็จะให้ผลเหมือนสภาพที่เป็นอยู่แต่เดิมหรือแย่กว่าเดิม เนื่องจากธรรมชาติขององค์กรและสถานการณ์ของการดำเนินงานดังกล่าว เป็นองค์รวมและผลสืบเนื่องของระบบ มิใช่เกิดจากความเก่งแบบแยกส่วนของปัจเจก ดังนั้น การพัฒนาเชิงระบบและสร้างความเป็นชุมชนปฏิบัติจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ปัจเจกและกลุ่มคนที่เก่งแต่แยกส่วนจะไม่สามารถทำได้, ศักยภาพและความเก่งอันเกิดจากปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มก้อนและชุมชน ก็จะไม่ปรากฏให้เห็นบนความเป็นปัจเจกเมื่อแยกออกจากชุมชนและกลุ่มก้อน ในชุมชนและความเป็นกลุ่มคนนั้น พลังปฏิบัติและภูมิปัญญาปฏิบัติที่สำคัญก็คือ ความสามารถร่วมมือและทำสิ่งต่างๆด้วยกันกับผู้อื่น ดังนั้น เมื่อเราพบการทำงานที่เข้มแข็งของชุมชนหรือกลุ่มคน หากถือความสะดวกโดยเชื่อมต่อและส่งเสริมเพียงผู้นำหรือตัวบุคคลเป็นรายบุคคล ไม่นานชุมชนและองค์กรนั้นจะล่มสลาย

เขียน 05 Jun 2011 @ 11:58 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:38, ()


ความเห็น (0)