อนุทิน 89715 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

  ติดต่อ

๑๑๘. ครูและการศึกษาต้องไม่มุ่งวิถีตีตราสังคมและสร้างสังคมให้ทุพลภาพเสียก่อนแล้วจึงนำการเคลื่อนไหวสังคมแบบสูตรสำเร็จ

บทบาทหน้าที่ของการศึกษาและการทำหน้าที่เป็นครูสร้างคนมีวิถีปฏิบัติให้ยืดหยุ่นไปกับเงื่อนไขเฉพาะได้หลากหลายวิธี แต่โดยทั่วไป ก็มักได้รับอิทธิพลจากระบบวิธีคิดที่เน้นการพัฒนาและการบริหารจัดการความเป็นส่วนรวมแบบรวมศูนย์ในยุคที่ผ่านมา เหมือนกับวิถีปฏิบัติในด้านการพัฒนาสุขภาพก่อนยุคปฏิรูปกระบวนทรรศน์จาก Illness-Health ซึ่งจำกัดความเป็นงานสุขภาพไปที่ความเจ็บป่วย หากไม่พบความเป็นโรคและไม่เจ็บป่วยก็ไม่เป็นปัญหาสุขภาพ มาสู่ Well-Being Health ซึ่งมุ่งสร้างนำซ่อม อีกทั้งสุขภาพเกี่ยวข้องกับปัจเจกและเชื่อมโยงกับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างใกล้ชิดไม่เพียงช่วงเจ็บป่วย การศึกษาก็เช่นเดียวกัน มักเริ่มต้นจากการทำให้คนและสังคมโง่เพื่อระบุความจำเป็นและยกลำดับความสำคัญอันจำกัดของตน เมื่อสังคมโง่ เจ็บป่วยและทุพลภาพทางปัญญาแล้ว ก็จะทำบทบาทเยียวยารักษา ในปัจจุบัน การศึกษาและครูต้องสามารถทำบทบาทหน้าที่ในเชิงการริเริ่มและสร้างโอกาสการเปลี่ยนแปลงได้มากกว่านั้น

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)