อนุทิน 89715 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๑๑๘. ครูและการศึกษาต้องไม่มุ่งวิถีตีตราสังคมและสร้างสังคมให้ทุพลภาพเสียก่อนแล้วจึงนำการเคลื่อนไหวสังคมแบบสูตรสำเร็จ

บทบาทหน้าที่ของการศึกษาและการทำหน้าที่เป็นครูสร้างคนมีวิถีปฏิบัติให้ยืดหยุ่นไปกับเงื่อนไขเฉพาะได้หลากหลายวิธี แต่โดยทั่วไป ก็มักได้รับอิทธิพลจากระบบวิธีคิดที่เน้นการพัฒนาและการบริหารจัดการความเป็นส่วนรวมแบบรวมศูนย์ในยุคที่ผ่านมา เหมือนกับวิถีปฏิบัติในด้านการพัฒนาสุขภาพก่อนยุคปฏิรูปกระบวนทรรศน์จาก Illness-Health ซึ่งจำกัดความเป็นงานสุขภาพไปที่ความเจ็บป่วย หากไม่พบความเป็นโรคและไม่เจ็บป่วยก็ไม่เป็นปัญหาสุขภาพ มาสู่ Well-Being Health ซึ่งมุ่งสร้างนำซ่อม อีกทั้งสุขภาพเกี่ยวข้องกับปัจเจกและเชื่อมโยงกับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างใกล้ชิดไม่เพียงช่วงเจ็บป่วย การศึกษาก็เช่นเดียวกัน มักเริ่มต้นจากการทำให้คนและสังคมโง่เพื่อระบุความจำเป็นและยกลำดับความสำคัญอันจำกัดของตน เมื่อสังคมโง่ เจ็บป่วยและทุพลภาพทางปัญญาแล้ว ก็จะทำบทบาทเยียวยารักษา ในปัจจุบัน การศึกษาและครูต้องสามารถทำบทบาทหน้าที่ในเชิงการริเริ่มและสร้างโอกาสการเปลี่ยนแปลงได้มากกว่านั้น

เขียน 03 Jun 2011 @ 10:51 () แก้ไข 03 Jun 2011 @ 12:35, ()


ความเห็น (0)