อนุทิน 89695 - teacherann

teacherann
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาของครูเกียรติยศ (Teacher Awards)ในประเทศไทยนั้น ผลการวิจัยในเชิงปริมาณพบว่านวัตกรรมและเทคโนโลยี การศึกษาที่ครูเกียรติยศรู้จัก เคยใช้และปัจจุบันยังคงใช้มากที่สุดคือการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ครู เกียรติยศที่มีคุณลักษณะส่วนตัวต่างกันจะยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาแตกต่างกันอย่างมี นัยสำคัญ ปัจจัยเชิงสาเหตุด้านคุณลักษณะส่วนตัว พฤติกรรมการติดต่อสื่อสาร ความรู้ ทัศนคติและ แรงจูงใจ คุณลักษณะองค์การมีอิทธิพลต่อการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ถ้าพิจารณา มิติ 3 ด้านของการยอมรับคือ ความไว ปริมาณและความคงทน พบว่ามีตัวแปรต้นที่ส่งอิทธิพลต่อตัวแปร ตามทั้ง 3 ด้านแตกต่างกัน ผลการศึกษาเชิงคุณภาพพบว่าพฤติกรรมการตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมและ เทคโนโลยีการศึกษาของครูเกียรติยศมีกระบวนการยอมรับไม่แตกต่างกัน ปัจจัยทั้ง 6 ด้านมีอิทธิพลต่อ การยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเช่นเดียวกับการศึกษาในเชิงปริมาณ

เขียน 03 Jun 2011 @ 00:34 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:37, ()


ความเห็น (0)