อนุทิน 89161 - ครูใจดี

บทบาทหน้าที่ใหม่ ของครูใจดี  คือ นักวิจัยท้องถิ่น (Local Researcher)ตามโครงการวิจัยการขยายผลการวิจัยนวัตกรรมลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญารูปแบบหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารผ่านกระบวนการถ่ายโอนความหมายในฐานะภาษาต่างประเทศสำหรับคนไทย” (ResearchGeneralization on Code Switching Process Based Communicative Thai- English Model) ทั้งในระดับประเทศไทย ระดับเอเชีย และระดับนานาชาติ  หัวหน้าโครงการคือ อาจารย์ดร.วีร์ ระวัง ภาควิชาศึกษาศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีหน้าที่สำคัญ 3 ประการ ได้แก่การบริหารโครงการฯ (Project Management) การเป็นวิทยากรท้องถิ่น (Local Trainer) และการวิจัย (Researching) กำหนดระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555.... เมื่อวานออกพื้นที่ 4 อำเภอ สายเหนือของอุตรดิตถ์ คือ ท่าปลา น้ำปาด ฟากท่า และบ้านโคก ซึ่งอยู่ติดชายแดนลาว เป็นกำลังใจให้ตัวเองในการปฏิบัติภารกิจอันยิ่งใหญ่เพื่อเยาวชนไทย

เขียน 22 May 2011 @ 16:51 () แก้ไข 23 May 2011 @ 21:04, ()


ความเห็น (0)