อนุทิน 89012 - ชาญวิทย์-นครศรีฯ

  ติดต่อ

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔

วันนี้ ไม่ได้เดินทางไปกับคณะเพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการสัมมาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ กลุ่มอำเภอลุ่มน้ำปากพนัง เนื่องจากต้องประชุมคณะทำงาน PMQA จังหวัดและเป็นวิทยากรที่ปรึกษาในกลุ่มยุทธศาสตร์ที่ ๑ ของจังหวัด เพื่อกำหนดกระบวนการสร้างคุณค่า หมวดที่ ๖

  เขียน:  

ความเห็น (0)