อนุทิน 88686 - นาย มานะ นะ ไชยโชติ

การประเมินชำนาญการ กรณีเปลี่ยนตำแหน่ง

เขียน 11 May 2011 @ 18:09 () แก้ไข 11 May 2011 @ 18:30, ()


ความเห็น (1)

ผมได้ฟากไฟล์ตัวอย่างประกอบการยื่น รองผอ.ชำนาญการ ไว้ที่

http://gotoknow.org/media/files/719228