อนุทิน 88686 - นาย มานะ นะ ไชยโชติ

  ติดต่อ

การประเมินชำนาญการ กรณีเปลี่ยนตำแหน่ง
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (1)

ผมได้ฟากไฟล์ตัวอย่างประกอบการยื่น รองผอ.ชำนาญการ ไว้ที่

http://gotoknow.org/media/files/719228