อนุทิน 88595 - นายช่างใหญ่

กำลังทำรายงานสรุปการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “ Digital Broadcasting Functional Framwork “ ที่มีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเจ้าภาพร่วมกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union : ITU ) เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม MICT ชั้น ๙ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ รายละเอียดเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านระบบโทรทัศน์จากระบบ Analog เป็นระบบ Digital จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการรับฟังทิศทาง แนวโน้ม และกรอบภารกิจในการพัฒนาของการกระจายเสียงโทรทัศน์ขององค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประเทศไทยสามารถเปลี่ยนผ่านระบบโทรทัศน์ ฯ ให้ได้ภายในปี พ.ศ.๒๕๕๘ นี้ โดย ITU นำโดย Dr. Eun-Ju Kim , ITU Regional Office for Asia and Pacific พร้อมด้วย ITU Expert : Mr. Jan Doevan และ Mr. Peter Walop มาร่วมบรรยายและให้ข้อมูลและความเห็นในระหว่างการประชุม ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๗.๐๐ น.

เขียน 10 May 2011 @ 08:37 ()


ความเห็น (0)