อนุทิน #88311

  • ๔ พ.ค. ไปประขุมคณะทำงานโครงการุณภาพขีวิตฯ/คณะกรรมการตรวจรับ cctv
  • ตอนบ่ายประชุมคณะทำงานสารบบคดีด้านรักษาผลประโยชน์ของรัฐฯ
  • เข้าเรียนตามปรกติ
เขียน:

ความเห็น (0)