อนุทิน 88153 - อิน

อิน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เมื่อวันที่ 26-28 ธันวาคม 2553

เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนเหล็กน้ำพี้ ได้จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2553

ที่โรงเรียนบ้านนาลับแลง มีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 7 โรงเรียน ดังนี้

1.โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214

2.โรงเรียนบ้านวังปรากฏ(ประชานุกูล)

3.โรงเรียนบ้านนาป่าคาย

4.โรงเรียนบ้านไร่ห้วยพี้

5.โรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก

6.โรงเรียนบ้านหนองหิน

7.โโรงเรียนบ้านนาลับแลง

กิจกรรมครั้งนี้เพื่อฝึกการอยู่ร่วมกัน ต้องมีความรัก ความสามัคคี มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีเมตตาต่อกัน

รู้จักการปรับตัว มีการทำงานเป็นทีมที่เกิดประสิทธิภาพ

เป็นฝึกการสร้างจิตสำนึก มีจิตอาสา บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ ต่อส่วนรวม รักษาทรัพยากรธรรมชาติ

เขียน 01 May 2011 @ 18:07 ()


ความเห็น (0)