อนุทิน 88067 - ใบบุญ

  ติดต่อ

  • ไปอบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ
  • บ่ายประชุมปรึกษาหารือแนวทางการทำงาน เรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์จากเงินรายได้

 

๒๘ เมษายน ๒๕๕๔

  • ไปอบรม เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ
  • บ่ายประชุมคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานคณะฯ

๒๗ เมษายน ๒๕๕๔

  • ไปประชุมคณะกรรมการกำหนดตำแหน่งข้าราชการให้สูงขึ้น
  • และฟังการบรรยาย เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ โดยผศ.ดร.ศิขรินทร์ สุขโต

๒๖ เมษายน ๒๕๕๔

  • ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ

๒๕ เมษายน ๒๕๕๔

  • ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของคณะฯ
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)