อนุทิน 87944 - โสภณ เปียสนิท

ออกข้อสอบวิชา Translation in Business English เสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่รู้สึกว่าจะยากเกินไปสำหรับนักศึกษา หรือไม่อย่างไร แต่ว่า นักศึกษาไม่ค่อยอยากแปลภาษาอังกฤษเท่าใด อาจเป็นเพราะพื้นฐานทางคำศัพท์และไวยากรณ์ยังน้อยทำให้แปลด้วยความยากลำบาก ทำมคอ. ของ สกอ. เสร็จ 3 วิชา ได้รับการประเมิน 3.402 ในรายวิชา Business English Usage1 และ ได้รับแจ้งว่า จะต้องสอนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน แทนอ.เปา ระหว่างวันที่ 2-4 พค.54 ที่เขต3

เขียน 26 Apr 2011 @ 23:26 ()


ความเห็น (0)