อนุทิน #87793

คู่มือการบริหารจัดการภาครัฐ จาก สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) http://www.opdc.go.th/content.php?menu_id=4&content_id=755
เขียน:

ความเห็น (0)