อนุทิน 87564 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๙๓.เด็กๆขาดความรู้ความสามารถในการอยู่กับผู้อื่นและการปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอกด้วยตนเอง ?

สื่อรายงานผลการสอบโอเน็ต ๒๕๕๓ พบว่าคะแนนเฉลี่ยตกในวิชาหลักทุกวิชา คือ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มีเพียงวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาเท่านั้นที่ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๖๒.๘๖ หรือเกินร้อยละ ๕๐ ที่น่าสังเกตก็คือ วิชาที่เป็นทักษะการติดต่อและปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น รวมทั้งความสามารถเข้าใจตนเอง ซึ่งจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตและทำการงานกับคนอื่นก็ตกด้วย ได้แก่ สังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และศิลปะ ซึ่งอาจจะมีความหมายได้ ๒-๓ ทาง คือ ๑.เด็กๆกำลังขาดความรู้ความสามารถสำหรับการอยู่ร่วมกับผู้อื่นที่ต้องใช้การปฏิสัมพันธ์ด้วยตนเองโดยตรง หรือ ๒.ระบบการศึกษากำลังสร้างวิธีคิดและให้การตัดสินใจทางอ้อมที่จะทิ้งและไม่สนใจการเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ หรือ ๓.การสอบและประเมินระดับชาติไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงของเด็กและสังคมไทย เคยถามเด็กใกล้จบปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสิงคโปร์ถึงงานดีเมื่อจบการศึกษา เด็กๆตอบว่า คือ งานที่ผลตอบแทนสูง ทำงานผ่าน IT มีอิสระและไม่ต้องยุ่งกับคนอื่น

เขียน 18 Apr 2011 @ 09:56 () แก้ไข 18 Apr 2011 @ 09:59, ()


ความเห็น (0)