อนุทิน 86996 - สีญวน แฝงสาเคน สีญวน แฝงสาเคน

  ติดต่อ

                      บทนำ        คำอีสาน  “ ปุกเฮือนมุงหญ้าฝนตกมาสังมาฮั่ว     บาดหว่าปดหญ้าไว้ฝนผัดแห้งบ่ถอง” ภาษากลาง  ปลูกบ้านมุงด้วยหญ้าทำไมฝนยั่งรั่วอยู่   เวลาถอดหญ้าออกฝนไม่มีซัดเข้าบ้านเลย  ความหมายของผะหญาสุภาษิตอีสานข้างต้น   มีความหมายว่า    ใจของคนเราถ้าเปราะบางไม่มีภูมิคุ้มกันที่ดี ขาดการสังเกต ขาดจิตสำนึก และขาดการฝึกฝน  ไม่เคยประสบกับความยากลำบาก  แม้จะมีความระมัดระวังเท่าใดก็ไม่สามารถจะรักษาไว้ได้  มักจะมีสิ่งทีให้มีสำนึกในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้  ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี ภูมิ (คุ้มกัน) ชี วิต  

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)