อนุทิน 86546 - กิตติศักดิ์

  ติดต่อ

ได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นทีมวิทยากรอบรมผู้บริหาร รพ.สต. รุ่นที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้าอบรมซึ่งเป็น ผอ.รพสต. แต่ละพื้นที่ ทำให้ได้เข้าใจสภาพจริงของระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ การนำนโยบายสู้การปฏิบัติของหน่วยบริการในระดับล่างที่ยังคงพบปัญหาอุปสรรคและความขาดแคลนในหลายๆ เรื่อง แต่ในขณะเดียวกัน ก็พบแนวทางปฏิบัติที่ดี ในการแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชนในระดับท้องที่เกิดความสำเร็จและมีประสิทธิภาพ เช่น การรณรงค์การตรวจหามะเร็งปากมดลูกที่ใช้สถานการณ์ของผู้เสียชีวิตในพื้นที่ มาสร้างเป็นสิ่งกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักต่อปัญหา (ให้กลัวตาย ว่างั้นเถอะ) ได้ผลแฮะ จะได้ไปเผยแพร่ต่อในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

  เขียน:  

ความเห็น (0)