อนุทิน 86403 - นาย ฐานิศวร์ ผลเจริญ

  • 12-13 มีนาคม 2554  เวลา 09.00 - 16.00 น.
  • มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ จัดอบรมให้ความรู้แก่ครู อาจารย์ ทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • หัวข้อการอบรม  "การวิจัยในชั้นเรียน"  โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.อัมพร  ม้าคนอง  สาขาการศึกษาคณิตศาสตร์  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

เขียน 10 Mar 2011 @ 18:47 ()


ความเห็น (0)