ติดต่อ

อนุทิน #84922

Bookmark: www.wikipedia.org

http://gotoknow.org/bookmark/preaw_phoo/add

องค์การแห่งความรู้ : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ,ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์,2549. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: รัตนไตร.

Tags:

  เขียน:  

ความเห็น (0)