อนุทิน 84922 - วชิราภรณ์ ภูเลี่ยมคำ

Bookmark: www.wikipedia.org

http://gotoknow.org/bookmark/preaw_phoo/add

องค์การแห่งความรู้ : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ,ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์,2549. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: รัตนไตร.

Tags:

เขียน 08 Nov 2009 @ 08:54 ()


ความเห็น (0)