อนุทิน 83257 - ทิพย์อุบล ศิริบูลย์

Bookmark: ลานปัญญา

http://gotoknow.org/blog/handyman

เผยแพร่ - แลกเปลี่ยน - แบ่งปัน ความรู้ ความคิด และประสบการณ์จากการทำงานและการแก้ปัญหาในชีวิต ๑. ด้านการปรับเปลี่ยน และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ๒. ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคน ให้คิดเป็น ทำเป็น และ ใฝ่รู้ สู้สิ่งยาก ๓. ด้านการประยุกต์ พุทธ

Tags:

เขียน 05 Feb 2008 @ 22:10 ()


ความเห็น (0)