อนุทิน 8226 - กวิน

กวิน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการซ้อมรับปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2550 ครั้งที่ 1/2551
วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2551 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุม ศ.นพ.นที รักษ์พลเมือง
ชั้น 5 สนง.อธิการบดี ม.มหิดล ศาลายา

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตร

     สนง.ราชเลขาะการไดมีหนังสือเลขที่ รล.0003.3/3561 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2551 แจ้งว่า ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรในวันอังคารที่ 15 และวันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2551 ช่วงบ่ายทั้ง 2 วัน และพระราชทานพระราชานุญาตให้เปลี่ยนแปลงสถานที่ประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ เป็น หอประชุมกองทัพเรือ อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กทม.

1.2 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระราชทานพระราชโชวาทเพียงครั้งเดียวในวาระแรกของพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

1.3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2550 (เอกสารมอบให้ทุกท่านก่อนล่วงหน้าแล้ว)

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
    
2.1 การฝึกซ้อมการรับปริญญาบัตรของผู้สำเร็จการศึกษาผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัญทิตกิตติมศักดิ์ รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล รางวัลวิทยาลัยมหิดล-บีบราวน์ เพื่อการแพทย์และสาธารณสุข และเกียรติบัตรศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ

    -การฝึกซ้อมรับปริญาบัตรครั้งที่ 1 (ฝึกซ้อมย่อย) คณะกรรมการฝึกซ้อมปริญญาบัตรที่คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย หรือหน่วยงานเป็นผู้แต่งตั้ง
   -การฝึกซ้อมรับปริญาบัตรครั้งที่ 2
วันอาทิตย์ที่ 13 กรกฎาคม 2551
    *พ.บ. (พระบรมราชชนก) ฝึกซ้อม ณ ห้องบรรยาย ศ.นพ.กษาณ จาติกวณิช สนง.อธิการบดี ศาลายา   รอบที่ 1 เวลา 08.00 น บัณฑิตรายงานตัว 07.00 น.
 
     -การฝึกซ้อมรับปริญาบัตรครั้งที่ 3 วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2551 เวลา 08.00 น.   รายงานตัวที่ห้องอรุณอมรินทร์ ชั้น 1 หอประชุมกองทัพเรือ (32 คน/นาที)
    - ที่จอดรถผู้ปกครอง  รพ.ธนบุรี
    -การแต่งกาย 
      ชาย
ผมทรงสุภาพ ห้ามใส่นาฬิกา สูทสีเข้มแต่ไม่ใช่สีดำ เครื่องแบบราชการ ร้องเท้าตามที่แจ้งฯ 
      หญิง ผมทรงสุภาพ รองเท้าสีเข้ม ไม่ควรส้นสูงเกินไป
   
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ หากมี

เขียน 27 May 2008 @ 15:57 () แก้ไข 27 May 2008 @ 16:46, ()


ความเห็น (0)