อนุทิน 7851 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนอะไร (How the Buddha teach)...?

สมเด็จพระบรมศาสนาสัมมนาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสสอนในเรื่อของทุกข์และเหตุให้พ้นทุกข์ และสิ่งที่พระองค์ได้บรรลุซึ่งอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณคือสามารถแทงตลอดได้ซึ่ง "อริยสัจจ์ ๔"

 

พระมหาโคดมผู้เจริญ ท่านทรงเป็นพระพุทธเจ้าที่เจริญด้วย "ปัญญาบารมี" (ปัญญาธิกะ)
จึงนับได้ว่าโอกาสอันที่ประเสริฐสุดซึ่งเราทุกคนนั้นได้เกิด ได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนา ได้เกิดมาภายใต้ร่มของพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ซึ่งตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

โอกาสที่มาถึงพร้อมเช่นนี้ ที่เราได้เกิดมาเป็นคน พร้อมกับได้สดับรับทราบพระปัญญาธิคุณของพระองค์นั้นนับว่าประเสริฐยิ่งแล้ว

ปัจจัยที่ถึงพร้อมเช่นนี้ คือ หนึ่ง เราได้เกิดมาเป็นคนและยังไม่ตาย สองได้เกิดมาในสมัยที่มีพระพุทธเจ้า สามได้รับฟังพระธรรมเทศนา และเทศนาอันที่จะนำพาเราล่วงไปจากสังสารวัฏนี้ก็คือ อริยสัจ ๔ นั้นเอง

เมื่อเหตุปัจจัยพร้อม อริยสัจจ์ ๔ นี้คือเวลาของโอกาสแห่ง “พระปัญญาธิคุณ” ที่จะน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อให้จิตหลุดไปเสียได้จากวัฏสงสารแห่งนี้...

 

เขียน 25 May 2008 @ 17:52 ()


ความเห็น (0)