อนุทิน 7844 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

"ผู้กล้านั้นตานหนเดียว..."
ถ้าใครต้องการจะได้ธรรมะของพระพุทธะต้อง "ยอมตาย..."
การยอมตายจึงจะได้ "ความรู้แจ้ง..."
ในโลกนี้ไม่มีวิชาใดที่จะยิ่งใหญ่เท่าวิชา "สมถะ" และวิชา "วิปัสสนา"

ดูก่อนอานนท์...
อานนท์ ท่านรำลึกนึกความตายวันละกี่ครั้ง...?
วันละพันครั้ง พระเจ้าค่ะ...

อานนท์ ท่านยังประมาทอยู่ ตถาคตนั้น รำลึกถึงความตายอยู่ในทุกลมหายใจ...!

ท่านทั้งหลายจงอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิด
สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา
ท่านทั้งหลายจงเร่งทำประโยชน์ตนและประโยชน์ของส่วนรวมให้ถึงพร้อม
นี่คือพระวาจาครั้งสุดท้ายที่มีในพระตถาคตเจ้า...

เขียน 25 May 2008 @ 17:05 () แก้ไข 21 May 2012 @ 19:08, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ชอบตอนนี้ บางทีพูดถึงความตาย แล้วคนอื่นชอบบอกว่า พูดไร ไม่เป็นมงคล เลยบอกเค้าตามที่พระพุทธเจ้าสอนพระอานนท์ จนทุกวันนี้ชินกันและ