อนุทิน 75338 - โสภณ เปียสนิท

ตรวจข้อสอบ 4 ห้อง จำนวน (คร่าวๆ 4x30= 120 ชิ้น) หลังการสอบปลายภาคการศึกษา 2/2553 

ลงนามในสัญญาทำวิจัยหัวข้อ การพัฒนาเว็บบล็อกเพื่อสนับสนุนการเรียนการ สอนฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบครั้งสุดท้าย

กำลังพิจารณาจัดทำ มคอ.02-3 ตามแนวทางของ สกอ/สมศ

เขียน 05 Mar 2011 @ 12:26 ()


ความเห็น (0)