อนุทิน #74565

งานแนะแนวและจัดหางาน กองกิจการนิสิต  ได้จัดโครงการส่งเสริมทุนประกอบอาชีพระหว่างเรียนของนิสิต  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และได้ออกติดตาม การดำเนินกิจกรรมโครงการ ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2554 ณ อำเภอเมือง อำเภอกันทรวิชัย และอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

เขียน:

ความเห็น (0)