อนุทิน 74295 - บุษยมาศ

วันนี้ 14.00 น. ประชุม ก.บ.ม. เกี่ยวกับเรื่องการบริหารงานบุคคล กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ ก.พ.อ. แจ้งมาให้ มหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติ...นำเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณา + รับทราบ ตลอดจนเส้นทางความก้าวหน้าของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมติที่ประชุม เห็นชอบและอนุมัติ...(ปีนี้ เรื่องบุคคลมาแรง...งานหนักมากจริง ๆ)...

เขียน 24 Jan 2011 @ 22:14 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:15, ()


ความเห็น (0)