อนุทิน 74232 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๘๗.การพัฒนาการเรียนรู้ที่จำเป็นในบริบทใหม่ของสังคมโลก

ผู้คนมีความขาดแคลน ยากแค้น และแร้นแค้น อยู่ร้อนนอนทุกข์มากขึ้น อาจจะไม่ใช่เพราะคนเพิ่มจำนวนมากขึ้นแต่ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อาหาร ปัจจัย ๔ และปัจจัยการดำรงชีวิตของโลกขาดแคลนมากกว่าเดิมก็ได้ เพราะในความเป็นจริงนั้น วิทยาการ เทคโนโลยี กระบวนการและกำลังการผลิต ตลอดจนการขนส่งและกระจายทรัพยากรเพื่อความจำเป็นของชีวิตถึงกัน มีความเจิรญก้าวหน้าและเพียงพออย่างล้นเหลือ สิ่งที่ส่งผลต่อการสร้างเสริมรสนิยมการบริโภคให้คนมีความสุขและยกระดับคุณภาพแห่งชีวิตมากขึ้นแต่สะสมส่วนเกินทางวัตถุน้อยลง พัฒนาความสมดุลและพอเพียงในชีวิตเพื่อแบ่งปันกับผู้อื่นมากขึ้น และส่งเสริมคุณธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกับผู้อื่นของคนส่วนใหญ่มากยิ่งๆขึ้น จะเป็นปัจจัยและองค์ประกอบสำคัญในการลดแรงกดดันทุกด้านของสังคมในอนาคต เช่น ศิลปะ ความสร้างสรรค์วัฒนธรรมชีวิต การพัฒนาจิตใจ การพัฒนาสื่อสารและการเรียนรู้ ทักษะการอยู่และทำงานร่วมกัน พลังปัจเจกภาพและการพึ่งตนเอง

เขียน 22 Jan 2011 @ 20:43 () แก้ไข 22 Jan 2011 @ 20:47, ()


ความเห็น (0)