อนุทิน 73849 - กาลเวลา

เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๔ ได้ไปชมกิจกรรมชีววิถีฯ สู่เศรษฐกิจพอเพียงของโรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ทฯ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโนนสะอาด จ.อุดรธานี โดยมีคุณเกรียงศักดิ์ โรจนะรพีพงศ์ เป็นผู้บรรยายว่า

โรงแรมศุภาลัย ฯ ได้น้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเน้นการพึ่งพาตนเอง โดยใช้จุลินทรีย EM ในด้านต่าง ๆ จนประสบความสำเร็จ เช่น การปลูกผักไร้สารพิษ การทำปุ๋ยเองโดยหมักจากเศษอาหาร และเศษใบไม้ การใช้น้ำยาอเนกประสงค์ซักผ้า ล้างจาน ทำความสะอาด ฯลฯ การบำบัดสระน้ำ การเลี้ยงกวาง นก ด้วยจุลินทรีย์ EM  ทำให้โรงแรมและพนักงานประหยัดค่าใช้จ่าย มีรายได้เพิ่มขึ้น สิ่งแวดล้อมและสุขภาพดีขึ้น

เขียน 11 Jan 2011 @ 10:10 ()


ความเห็น (0)