อนุทิน 73823 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

 • วันนี้ฉันอบรมนักเรียนหน้าเสาธงเรื่อง ๓ สิ่งที่ต้องรีบทำ (จำเขามาเล่า) ได้แก่
  ๑. ความกตัญญู  ๒. การดูแลสุขภาพ (เพื่อจะได้ดูแลคนที่เรารักต่อไปได้)
  ๓.ความสำเร็จ นั่นคือการมีเป้าหมายที่ชัดเจน ความสำเร็จไม่ได้วัดที่มีงานมีเงินที่
  มั่นคง     หากแต่อยู่ที่การแบ่งปันเวลาในการดูแลตนเอง ดูแลครอบครัวอย่าง
  เหมาะสม  และดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและพอใจต่างหาก
 • ชั่วโมงที่สองสอนนักเรียน ชั้น ม.๒/๒ แทนครูที่ลา...ให้เด็กอ่านเรื่องสั้น
  " คุณค่าชีวิต" ดูเด็กซาบซึ้งและเห็นคุณค่าการทำความดีเพื่อผู้อื่น...ฉันเองก็พลอยสุขใจ 
 • การได้มาสอนแทนก็เป็นโชคดีที่ฉันจะได้สอดแทรกคุณธรรมดี ๆ ให้เด็ก ๆ เป็น
  การเพิ่มบุญบารมีให้ตัวเองทางอ้อม...
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)