• เข้าระบบ
 • สมัครสมาชิก
 • แผงจัดการ
 • ออกจากระบบ

อนุทิน #73601

 • นั่งอ่านพระอภิธรรมทางไปรษณีย์ ทำให้เข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างการฝึก
  สมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานตามหลักปริยัติมากขึ้น
 • สมถกรรมฐานมีวิธีการฝึก  ๔๐ วิธีคือ กสิณ ๑๐ อสุภะ ๑๐ อนุสติ ๑๐ อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑  จตุธาตุววัฏฐาน ๑    อัปปมัญญา ๔  อรูปกรรมฐาน ๔
 • วิปัสสนากรรมฐาน ประกอบด้วย  สติปัฏฐาน ๔  วิสุทธิ ๗  ลักษณะ ๓
  อนุปัสสนา ๓  ญาณ ๑๖
 • พระอภิธรรมออนไลน์  น่าสนใจมาก  ขออนุโมทนาบุญกับผู้จัดทำhttp://www.abhidhamonline.org/online_study.htm
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)