อนุทิน 73601 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  • นั่งอ่านพระอภิธรรมทางไปรษณีย์ ทำให้เข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างการฝึก
    สมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานตามหลักปริยัติมากขึ้น
  • สมถกรรมฐานมีวิธีการฝึก  ๔๐ วิธีคือ กสิณ ๑๐ อสุภะ ๑๐ อนุสติ ๑๐ อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑  จตุธาตุววัฏฐาน ๑    อัปปมัญญา ๔  อรูปกรรมฐาน ๔
  • วิปัสสนากรรมฐาน ประกอบด้วย  สติปัฏฐาน ๔  วิสุทธิ ๗  ลักษณะ ๓
    อนุปัสสนา ๓  ญาณ ๑๖
  • พระอภิธรรมออนไลน์  น่าสนใจมาก  ขออนุโมทนาบุญกับผู้จัดทำhttp://www.abhidhamonline.org/online_study.htm
เขียน 03 Jan 2011 @ 21:58 () แก้ไข 03 Jan 2011 @ 22:07, ()


ความเห็น (0)