อนุทิน 73601 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

  • นั่งอ่านพระอภิธรรมทางไปรษณีย์ ทำให้เข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างการฝึก
    สมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานตามหลักปริยัติมากขึ้น
  • สมถกรรมฐานมีวิธีการฝึก  ๔๐ วิธีคือ กสิณ ๑๐ อสุภะ ๑๐ อนุสติ ๑๐ อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑  จตุธาตุววัฏฐาน ๑    อัปปมัญญา ๔  อรูปกรรมฐาน ๔
  • วิปัสสนากรรมฐาน ประกอบด้วย  สติปัฏฐาน ๔  วิสุทธิ ๗  ลักษณะ ๓
    อนุปัสสนา ๓  ญาณ ๑๖
  • พระอภิธรรมออนไลน์  น่าสนใจมาก  ขออนุโมทนาบุญกับผู้จัดทำhttp://www.abhidhamonline.org/online_study.htm
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)