อนุทิน 73597 - ภาทิพ

  ติดต่อ

S. L. O. W. L. I. F. E. =การดำเนินชีวิตแบบมีความรับผิดชอบต่อระบบนิเวศวิทยาและความมั่นคงยั่งยืนของธรรมชาติ

S.   Sustainable สามารถรักษาเอาไว้ได้

L.  Local ท้องถิ่น

O.  Organic ของแท้โดยกำเนิด

W. Wholesome  ส่งเสริมสุขภาพ

L.  Learning เรียนรู้

I.  Inspiring แรงบันดาลใจ

F.  Fun  สนุกสนานเพลิดเพลิน

E. Experience ประสบการณ์

คส.คส.ปีที่ ๓๒ ฉบับที่ ๖๙๗ ๑-๑๐ มกราคม ๒๕๕๔ หน้า ๕๙

  เขียน:  

ความเห็น (0)