อนุทิน 73522 - mee_pole

mee_pole
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย 5: ประเมิน

(ต่อ) ดังนั้นเมื่อประเมินแล้ว การบริหารของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ยังมิได้มีความเป็นมหาวิทยาลัยที่ประกอบขึ้นด้วยวิญญูชน ความห่วงใยที่มีอยู่ก็คือ แต่เดิมสถาบันแห่งนี้อยู่ในกฎระเบียบของการบริหารราชการแผ่นดินแบบกระทรวงซึ่งมีความเอื้อ-อาทรกันตามสายการทำงาน แต่เมื่อเปลี่ยนแปลงก็ไม่ได้นำวิธีการทำงานที่มีฐานของการให้เกียรติเชื่อมั่นร่วมมือกันในระหว่างคณาจารย์มาใช้ กลับนำแนวคิดแบบ “เถ้าแก่ร้านค้า” มาใช้ ทำให้บางคนในสถาบันนี้จึงไม่รู้จักตนเอง ไม่เคารพเกียรติศักดิ์ศรีของตนเองและผู้อื่น ไม่เชื่อมั่นตนเอง ไม่รู้หน้าที่ในอาชีพ “ครู” ของตนเอง (มีต่อ)

เขียน 31 Dec 2010 @ 21:02 ()


ความเห็น (0)