อนุทิน 73507 - mee_pole

mee_pole
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ครบวาระสมัยการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย 1

เมื่อวาน 30 ธค. 53 ทำเอกสารร่วมกับกรรมการสภาอื่น ส่วนของเราเขียนดังนี้

สารเนื่องในกาลครบวาระสมัยของการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ด้วยความเชื่อมั่นในความเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่สร้างคน เผยแพร่ความรู้ และเป็นแหล่งรวมวิญญูชน องค์กรมหาวิทยาลัยจึงเป็นองค์กรกลุ่มแรกที่ได้มีระบบการบริหารต่างจากองค์กรราชการอื่น คือ เป็นองค์กรที่บริหารด้วยตนเอง มีสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ชี้นำ กำกับตรวจสอบการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยมีอธิการบดีและคณบดีเป็นผู้นำนโยบายของสภามหาวิทยาลัยไปปฏิบัติ จนเมื่อได้ขยับยกฐานะขึ้นมาเป็นมหาวิทยาลัย. A.การบริหารแบบเดิมที่เป็นหน่วยราชการที่มีสายการบังคับบัญชา มีอำนาจสั่งการควบคุมตามลำดับชั้นแบบขุนนางกระทรวง เลยจำต้องเปลี่ยนรูปแบบไปให้เหมือนแบบมหาวิทยาลัยเดิมทั้งหลาย ที่มีรากฐานการร่วมกันทำงานอย่างวิญญูชน (มีต่อ)

เขียน 31 Dec 2010 @ 09:46 () แก้ไข 31 Dec 2010 @ 10:46, ()


ความเห็น (0)