อนุทิน 73123 - ผศ.ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา

เช้าไปคุมสอบสัมภาษณ์นิสิตโควต้า สาขาคอมฯธุรกิจ รับ  60 มาสัมภาษณ์ 35 เสร็จจากสัมภาษณ์ นั่งประเมินความพร้อมของนิสิต (ถ้าไม่เปลี่ยนใจ) ร้อยละ 75 ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีถึงดีมาก ร้อยละ 90 มีประสบการณ์การใช้คอมฯมาก่อน (ระดับดี) ร้อยละ 80 เป็นนิสิตหญิง ในร้อยละ 80 ของนิสิตหญิงใช้ภาษาอังกฤษได้ดี เมื่อเทียบกับนิสิตชายที่มีเพียงร้อยละ 5 ที่ใช้ภาษาอัังกฤษได้ดี ร้อยละ 20 ของนิสิตชาย มีถึงร้อยละ 90 ที่เรียนการเขียนโปรแกรมคอมฯมาก่อน สรุปภาพรวมความพร้อมของนิสิตใหม่ที่จะเข้าเรียนสาขานี้ิคิดเป็นร้อยละ 78  และนิสิตที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีถึงดีมากจบจากโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีที่พิษณุโลกนี่เอง

เขียน 19 Dec 2010 @ 17:37 ()


ความเห็น (0)