อนุทิน 73076 - ครูแมวคนงาม

กิจกรรมวันนี้ ได้แก่

1. เลือกตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีฯ รับค่าตอบแทน 1000 บาท

2. อบรม การใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ CL20

เขียน 18 Dec 2010 @ 13:30 ()


ความเห็น (0)