อนุทิน 72981 - โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
          1. ร่างพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นการปรับบัญชีอัตราเงินเดือนของข้าราชการพลเรือน ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง และบัญชีอัตราตำแหน่งและเงินเดือน ข้าราชการการเมือง ท้ายพระราชกฤษฎีกาปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ปรับเพิ่ม ร้อยละ 5 เท่ากัน ทุกอัตรา)
          2. ร่างพระราชกฤษฎีกาการปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. .... เป็นการปรับบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการตามที่กำหนดไว้ในบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงฯ ท้ายพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

เขียน 16 Dec 2010 @ 11:15 ()


ความเห็น (0)