อนุทิน 72973 - กิติณรงค์ มาสงค์

การแนะแนวในโรงเรียน

ความสำคัญของการแนะแนว

                ปัจจุบันการแนะแนวได้เข้ามามีบทบาทในการศึกษามากยิ่งขึ้น  ทั้งนี้เนื่องจาก  การแนะแนว มีจุดมุ่งหมายและหลักการที่สอดคล้องหรือเหมือนกันกับจุดมุ่งหมายของการศึกษา  คือ  การช่วยให้เยาวชนของชาติเป็นผู้ที่คิดเป็น  ทำเป็น  และแก้ปัญหาเป็น  โดยเน้นให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาในทุกๆ ด้าน  มุ่งสนองความต้องการและความสนใจของผู้เรียน 

เขียน 16 Dec 2010 @ 11:13 ()


ความเห็น (0)