อนุทิน 71554 - yapoui53

yapoui53
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วิชา สถิติข้้นสูงฯ ครั้งที่ 1/2553 ผศ.ดร.สำราญ กำจัดภัย +ผศ.ดร.ศิกานต์ฯ

        สรุปว่า มีงานกลุ่ม ได้กลุ่มรายงานเรื่อง การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) ด้วยโปรแกรม LISREL ศึกษาดูคร่าวแล้วย่อ ๆ แล้วพบว่า การวิเคราะห์มี

ลำดับขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมุลด้วยโปรแกรมลิสเรล มี 6 ขั้นตอนดังนิ้

   ขั้นที่ 1 กำหนดโมเดลความสัมพันธ์ ตามสมมติฐาน

   ขั้นที่ 2 การกำหนดข้อมูลจำเพาะของโมเดล (specification of the model)

   ขั้นตอนที่ 3 การระบุความเป็นไปได้ค่าเดียว ของโมเดล (identification of the model)

   ขั้นตอนที่ 4 การประมาณค่าพารามิเตอร์จากโมเดล (parameter estimation from the model)

ขั้นตอนที่ 5 การทดสอบเทียบความกลมกลืน หรือความสอดคล้อง (goodness of fit test)

  ขั้นตอนที่ 6 การแปลความหมาย ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

      คุ้นแต่ SPSS นี่เรื่องใหม่ ต้องสนใจมาก ๆ หน่อย

เขียน 05 Nov 2010 @ 06:05 ()


ความเห็น (0)